Dr. Manmohan Vaidya And Shri. Mukund Are New Sah-Sarkaryavah.

Dr. Manmohan Vaidya and Shri. Mukund are new Sah-Sarkaryavah.

On the concluding session of the Pratinidhi Sabha, Sar-Karyavah Shri.Bhayyajijoshi announced the organizational changes as per the tradition.

Till now, there were four Sah-Sarakaryavah, namely Shri Suresh Soni, Shri. DattatrayaHosbale, Shri. Krishnagopal and Shri Bhagayya . Now, Shri.Manmohan Vaidya and Shri.Mukunda will be additional Sah-Sarkaryavah.

Shri. Manmohan Vaidya was Akhil Bharatiya Prachar Pramukh while Shri. Mukundaji was Akhil Bharatiya Sah-Boudhik Pramukh till now.


Shri.Arun Kumar, who was till now Akhil Bharatiya Sah- Sampark Pramukh will be the new Akhil Bharatiya Prachar Pramukh.